Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen u en Golf Financial Services BV, deze voorwaarden worden overgenomen door de  PGA-e-Academy Belgium hierna te noemen: "PGA-e-Academy Belgium" strekkende tot het gebruiker worden van PGA-e-Academy Belgium.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met PGA-e-Academy Belgium in het kader van het gebruiker, voor de uitvoering waarvan door PGA-e-Academy Belgium derden dienen te worden betrokken.

3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

4. Indien PGA-e-Academy Belgium niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat PGA-e-Academy Belgium in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

5. PGA-e-Academy Belgium laat zijn administratie afhandelen door de PGA-e-Academy Belgium Exploitaties B.V. dit onverminderd de rechtspersoonlijkheid en aansprakelijkheid van de gebruiker verklaart zich reeds nu voor alsdan hiermee akkoord en neemt hierbij nogmaals kennis van het feit dat dit een gebruiker van de  PGA-e-Academy Belgium betreft.

6. PGA-e-Academy Belgium behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigingen.

Artikel 2 Totstandkoming gebruiker

1. Contribuanten van PGA-e-Academy Belgium (verder te noemen: gebruiker) kunnen een overeenkomst voor het verkrijgen van het consumentenbasispakket aangaan met PGA-e-Academy Belgium. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over "gebruiker" wordt daarmee deze overeenkomst bedoeld.

2. De overeenkomst komt tot stand nadat u zich op de website www.pga-e-acedemy.be, en/of één van haar partners heeft ingeschreven en PGA-e-Academy Belgium of één van haar partners uw inschrijving middels een schriftelijk/mail bericht aan u heeft bevestigd.

3. U dient binnen 60 dagen na de bevestiging van uw inschrijving een kopie van uw golfvaardigheidsbewijs of handicapbewijs "indien van toepassing" te zenden aan:

PGA-e-Academy Belgium,
Frankfurtstraat 41-43
1175 RH Lijnden

4. U heeft de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen vanaf de dag van het aangaan van de overeenkomst / dag van inschrijving.

Artikel 3 Duur en beëindiging gebruiker

1. Het gebruiker heeft een looptijd gelijk aan één jaar en wordt telkens stilzwijgend en automatisch met twaalf maanden verlengd, tenzij u conform gebruiker 1 sub b van dit artikel opzegt.

Het gebruiker eindigt door:
a. overlijden;
b. uw schriftelijke opzegging 1 maand voor eerstkomende vervaldatum van uw gebruiker;
c. opzegging namens PGA-e-Academy Belgium, omdat u langer dan drie maanden nadat tot betaling daarvan is aangemaand, in gebreke bent gebleven de contributie of andere door u aan PGA-e-Academy Belgium verschuldigde bedragen te voldoen;
d. opzegging namens PGA-e-Academy Belgium, omdat voortduring van het gebruiker om andere reden redelijkerwijze niet van PGA-e-Academy Belgium kan worden gevergd.

2. Uw gebruiker is persoonlijk en niet overdraagbaar.

3. Tussentijdse opzegging van de overeenkomst is niet mogelijk, althans u bent betaling verschuldigd van de volledige contributie van een gebruikersjaar en er bestaat geen recht op enige terugbetaling of kwijtschelding bij tussentijdse opzegging.

Artikel 4 Contributie

1. De contributie kan uitsluitend middels automatische incasso worden voldaan. Indien deze niet mogelijk is dan behouden wij ons het recht voor om uw factuur te verhogen met € 12,50 aan administratie kosten.
Nadat door PGA-e-Academy Belgium uw contributie is ontvangen kunt u gebruik maken van de diensten van PGA-e-Academy Belgium.

2. De hoogte van de contributie is als volgt:

Goud Gebruiker
€ 49,- per jaar

Zilver Gebruiker
€ 29,- per jaar

Jeugd Gebruiker (15 t/m 18 jaar)
€ 19,- per jaar


Jeugd Gebruiker (0 t/m 14 jaar)


3. Bij beëindiging van het gebruik in de loop van het jaar blijft de contributie over het gehele jaar verschuldigd.

4. PGA-e-Academy Belgium is bevoegd om de contributies te wijzigen. Zij zal u daarvan voor 1 december, voorafgaand aan de ingangsdatum van de tariefswijziging per e-mail op de hoogte stellen. Indien u de wijziging van de contributie niet wenst te accepteren heeft deze tot twee weken voor het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tot de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden.
Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt u geacht de wijzigingen stilzwijgend te hebben aanvaard.

5. Indien u in gebreke blijft in de tijdige betaling van de contributie of andere verschuldigde bedragen, dan bent u van rechtswege in verzuim. U bent dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat u in verzuim bent tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

6. Daarnaast is de directie van PGA-e-Academy Belgium gerechtigd u bij te late betaling de uit te sluiten van het gebruikmaken van het gebruiker.

7. Indien PGA-e-Academy Belgium invorderingsmaatregelen treft tegen u die in verzuim is, treft ten aanzien van inning van de contributie komen de kosten, vallende op die invordering - welke kosten gesteld worden op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,00.

8. Betaling door u geschiedt overeenkomstig het bepaalde in artikel 6:44 BW, zodat de betaling eerst in mindering strekt op de kosten als bedoeld in het derde gebruiker van dit artikel, vervolgens in mindering op de verschenen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom ende lopende rente.

Artikel 5 Privacy

1. De door u aan PGA-e-Academy Belgium opgegeven persoonsgegevens, transactiegegevens en (hierna: "gegevens") worden vastgelegd in de marketingdatabase van PGA-e-Academy Belgium. De gegevens worden gebruikt om uitvoering te geven aan de opdracht. Bovendien worden deze gegevens gebruikt om u op de hoogte te houden van interessante producten en diensten van PGA-e-Academy Belgium, haar partners (o.a. sponsors en adverteerders) en van zorgvuldig geselecteerde bedrijven. Om de aan u toe te sturen informatie zoveel mogelijk op uw interesses af te stemmen, kunnen we gegevens (laten) analyseren en (laten) combineren met andere Gegevensbestanden.

2. Indien u geen prijs stelt op informatie over relevante producten en diensten, u wenst te corrigeren of opmerkingen heeft over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan PGA-e-Academy Belgium, Frankfurtstraat 41-43, 1175 RH Lijnden.

3. PGA-e-Academy Belgium behouden zich het recht voor om, met inachtneming van de wet, wijzigingen aan te brengen in haar privacybeleid.

Artikel 6 Speelrecht

1. U dient zich bij de uitoefening van het speelrecht te houden aan de voorschriften, vastgesteld en vast te stellen door de Nederlandse Golf Federatie (NGF) met betrekking tot de beoefening van de golfsport en aan de voorschriften, opgenomen en op te nemen in het speelreglement van de deelnemende golfbaan.

2. Voor de uitoefening van het speelrecht in de baan is vereist dat te allen tijde een door de NGF uitgegeven en geldig "golfvaardigheidsbewijs" (GVB), "Handicapkaart" of een door de golfbaan afgegeven "Baanpermissie" kunt overleggen.

3. Deelnemende golfbanen bepalen op welke dagen welke vaardigheid minimaal noodzakelijk is.

4. De deelnemende golfbaan is bevoegd u het speelrecht en het gebruik van de andere faciliteiten van de golfbaan te beperken indien er met medewerking van de golfbaan georganiseerde evenementen of wedstrijden worden gehouden, de baan naar het oordeel van de golfbaan onbespeelbaar is, u de toegang tot de golfbaan is ontzegd of u verschuldigde betalingen ten aanzien van het gebruiker niet (tijdig) aan PGA-e-Academy Belgium heeft voldaan;

Artikel 7 Spelen

Voordat u gebruikt maakt van uw gereserveerde starttijd dient u zich als PGA-e-Academy Belgium speler bij de deelnemende golfbaan te legitimeren. U dient zich te houden aan de regels die gelden op de golfbaan . Bij ernstige inbreuk op de baanregels is de exploitant van de golfbaan gerechtigd tot het nemen van die maatregelen en sancties die op de betreffende baan gangbaar zijn. De speler dient zich te houden aan de in de golfsport gebruikelijke regels en aan de regels die gelden op de baan. Bij ernstige inbreuk is de exploitant van de baan gerechtigd tot het nemen van die maatregelen en sancties die op de betreffende baan gangbaar zijn.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

1. Indien PGA-e-Academy Belgium aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. PGA-e-Academy Belgium is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens u verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

2. De aansprakelijkheid van PGA-e-Academy Belgium is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.

3. PGA-e-Academy Belgium is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van PGA-e-Academy Belgium.

Artikel 9 (Email-)adreswijziging

Zodra u van adres of van e-mail adres verandert, deelt hij / zij dit direct schriftelijk mee aan PGA-e-Academy Belgium. Door schriftelijke mededelingen te sturen naar uw laatst bekende (e-mail-)adres, heeft PGA-e-Academy Belgium aan al zijn verplichtingen voldaan om u met die mededelingen te bereiken, en is hij gevrijwaard van iedere vordering, eis of aanspraak door u als die de desbetreffende mededelingen niet heeft ontvangen.

Artikel 10 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij PGA-e-Academy Belgium partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

2. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement Amsterdam; dan wel, ter keuze van PGA-e-Academy Belgium, bij de bevoegde rechter van uw woonplaats.

3. Deze voorwaarden worden u ter kennisneming en instemming aangeboden bij de inschrijving. Deze voorwaarden zijn tevens op aanvraag verkrijgbaar bij;
PGA-e-Academy Belgium